Kontakt

tel. 604 138 496

12-100 Szczytno, ul. Polska 36

NIP 745-157-27-59

Nr rach. 50 1160 2202 0000 0001 4905 5827

 

Obowiązek Informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Studio Reklamy Lewicki Marcin z siedzibą przy ul. Polska 36, 12-100 Szczytno tel.: 604 138 41 96, adres e-mail: biuro@lewickistudio.com

2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie zadań wynikających z umowy.

5. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa o ile szczególne przepisy prawa nie stanowią inaczej.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku zakończenia umowy celem ochrony interesów Studio Reklamy Lewicki Marcin z siedzibą przy ul. Polska 36, 12-100 Szczytno

9. Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawie informacji o zasobach przetwarzanych danych, składania wniosków o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych oraz innych spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować na adres:

Adres e-mail: biuro@lewickistudio.com

Adres pocztowy: Administrator Danych Osobowych, Studio Reklamy Lewicki Marcin 12-100 Szczytno, ul. Polska 36